BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Materiały niebezpieczne

PRZED PODJĘCIEM DECYZJI I ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ROZPOZNAJ PRZEWOŻONĄ SUBSTANCJĘ.

Numer rozpoznawczy właściwości niebezpiecznego materiału składa się z dwóch lub trzech cyfr umieszczonych na tablicy ostrzegawczej (pomarańczowa odblaskowa tablica ostrzegawcza umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne) zawierającej dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji tj.:

Tablica ostrzegawcza- numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (właściwości materiału) - część górna

- numer identyfikacyjny przewożonego materiału - część dolna

 

PIERWSZA CYFRA - RODZAJ NIEBEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU

2 - oznacza gaz
3 - łatwopalność cieczy / par / gazów
4 - materiał stały zapalny
5 - materiał utleniający / podtrzymujący palenie
6 - działanie trujące
7 - materiał radioaktywny
8 - działanie żrące

DRUGA I TRZECIA CYFRA - STOPIEŃ ZAGROŻENIA

0 - brak dodatkowego zagrożenia
1 - wybuchowość
2 - zdolność wytwarzania gazu
3 - łatwopalność
5 - właściwości utleniające
6 - toksyczność
7 - działanie radioaktywne
8 - działanie żrące
9 - niebezpieczeństwo samoczynnej i gwałtownej reakcji

PODWÓJNA CYFRA OZNACZA INTENSYWNOŚĆ GŁÓWNEGO NIEBEZPIECZEуSTWA

X - absolutny zakaz kontaktu z wodą

Numery rozpoznawcze zagrożenia:

20 - gaz duszący lub gaz nie stwarzający dodatkowego zagrożenia
22 - gaz skroplony schłodzony, duszący
223 - gaz skroplony schłodzony, palny
225 - gaz skroplony schłodzony, utleniający (wzmagający palenie)
23 - gaz palny
239 - gaz palny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
25 - gaz utleniający (wzmagający palenie)
26 - gaz trujący
263 - gaz trujący i palny
265 - gaz trujący i utleniający (wzmagający palenie)
268 - gaz trujący i żrący
30 - materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC), materiał ciekły zapalny, materiał stały stopiony o temperaturze zapłonu wyższej niż 61oC, ogrzany do temperatury co najmniej jego temperatury zapłonu lub materiał ciekły samonagrzewający się
323 - materiał ciekły zapalny, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X323 - materiał ciekły zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
33 - materiał ciekły łatwo zapalny (temperatura zapłonu niższa niż 23oC)
333 - materiał ciekły piroforyczny
X333 - materiał ciekły piroforyczny, reagujący niebezpiecznie z wodą
336 - materiał ciekły łatwo zapalny i trujący
338 - materiał ciekły łatwo zapalny i żrący
X338 - materiał ciekły łatwo zapalny i żrący, niebezpiecznie reagujący z wodą
339 - materiał ciekły łatwo zapalny, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
36 - materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC), słabo trujący lub materiał ciekły samonagrzewający się i trujący
362 - materiał ciekły zapalny, trujący, reagujący z wodą i wydzielający gazy palne
X362 - materiał ciekły trujący, zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą i wydzielający gazy palne
368 - materiał ciekły zapalny, trujący i żrący
38 - materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC), żrący
382 - materiał ciekły zapalny, żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X382 - materiał ciekły zapalny, żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
39 - materiał ciekły zapalny, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
40 - materiał stały zapalny lub materiał ulegający samorzutnej reakcji albo materiał samonagrzewający się
423 - materiał stały reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X423 - materiał stały zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
43 - materiał stały samozapalny (piroforyczny)
44 - materiał stały zapalny, stopiony w podwyższonej temperaturze
446 - materiał stały zapalny i trujący, stopiony w podwyższonej temperaturze
46 - materiał stały zapalny lub samonagrzewający się, trujący
462 - materiał stały trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X462 - materiał stały trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy żrące
50 - materiał utleniający (wzmagający palenie)
539 - nadtlenek organiczny palny
55 - materiał silnie utleniający (wzmagający palenie)
556 - materiał silnie utleniający (wzmagający palenie) i trujący
558 - materiał silnie utleniający (wzmagający palenie) i żrący
559 - materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
56 - materiał utleniający (wzmagający palenie) i trujący
568 - materiał utleniający (wzmagający palenie), trujący i żrący
58 - materiał utleniający (wzmagający palenie) i żrący
59 - materiał utleniający (wzmagający palenie), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
60 - materiał trujący lub słabo trujący
606 - materiał zakaźny
623 - materiał ciekły trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
63 - materiał ciekły trujący, zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC
638 - materiał ciekły trujący, zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC) i żrący
639 - materiał ciekły trujący i zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 61oC), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
64 - materiał stały trujący, zapalny lub samonagrzewający się
642 - materiał stały trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
65 - materiał trujący i utleniający (wzmagający palenie)
66 - materiał silnie trujący
663 - materiał silnie trujący i zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 61oC)
664 - materiał stały silnie trujący, zapalny lub samonagrzewający się
665 - materiał silnie trujący i utleniający (wzmagający palenie)
668 - materiał silnie trujący i żrący
669 - materiał silnie trujący, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
68 - materiał trujący i żrący
69 - materiał trujący lub słabo trujący, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
70 - materiał promieniotwórczy
72 - gaz promieniotwórczy
723 - gaz promieniotwórczy palny
73 - materiał ciekły promieniotwórczy, zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 61oC)
74 - materiał stały promieniotwórczy, zapalany
75 - materiał promieniotwórczy utleniający (wzmagający palenie)
76 - materiał promieniotwórczy trujący
78 - materiał promieniotwórczy żrący
80 - materiał żrący lub słabo żrący
X80 - materiał żrący lub słabo żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą
823 - materiał ciekły żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
83 - materiał ciekły żrący lub słabo żrący i zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC)
X83 - materiał ciekły żrący lub słabo żrący i zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC), reagujący niebezpiecznie z wodą
839 - materiał ciekły żrący lub słabo żrący i zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
X839 - materiał ciekły żrący lub słabo żrący i zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji i reagujący niebezpiecznie z wodą
84 - materiał stały żrący, zapalny lub samonagrzewający się
842 - materiał stały żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
85 - materiał żrący lub słabo żrący i utleniający (wzmagający palenie)
856 - materiał żrący lub słabo żrący, utleniający (wzmagający palenie) i trujący
86 - materiał żrący lub słabo żrący i trujący
88 - materiał silnie żrący
X88 - materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą
883 - materiał ciekły silnie żrący i zapalny (temperatura zapłonu od 23oC do 61oC)
884 - materiał stały silnie żrący, zapalny lub samonagrzewający się
885 - materiał silnie żrący lub słabo żrący i utleniający (wzmagający palenie)
886 - materiał silnie żrący i trujący
X886 - materiał silnie żrący i trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą
89 - materiał żrący lub słabo żrący, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
90 - materiał zagrażający środowisku, różne materiały niebezpieczne
99 - różne materiały niebezpieczne przewożone w podwyższonej temperaturze

Numery identyfikacyjne przewożonych materiałów:

1003 Powietrze ciekłe schłodzone
1005 Amoniak
1009 Bromotrójfiuorometan (R 13 B1)
1010 Butadien-1,3
1011 Butan
1012 Butylen-1
1013 Dwutlenek węgla
1017 Chlor
1018 Chlorodwufluorometan (R 22)
1020 Chloropięciofluoroetan (R 115)
1022 Chlorotrójfiuorometan (R 13) (trójfiuorochlorometan)
1027 Cyklopropan
1028 Dwuchlorodwufluorometan (R 12)
1029 Dwuchlorofluorometan (R 21)
1032 Dwuroetyloamina bezwodna
1033 Eter dwumetylowy (tlenek metylu)
1036 Etyloamina bezwodna (monoetyloamina)
1037 Chlorek etylu (chloroetan)
1038 Etylen (schłodzony)
1040 Tlenek etylenu z azotem
1048 Bromowodór
1050 Chlorowodór
1052 Kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór)
1053 Siarkowodór skroplony
1055 Izobutylen (izobuten)
1060 Mieszanina metyloacetylenu/propadienu z węglowodorami (mieszaniny Pl i P2)
1061 Metyloamina bezwodna
1062 Bromek metylu (bromoetan, monobromometan)
1063 Chlorek metylu (chlorometan)
1064 Merkaptan metylowy (metanotiol)
1067 Dwutlenek azotu NO2 (czterotlenek azotu N2O4
1070 Podtlenek azotu N2O (gaz rozweselający)
1073 Tlen (schłodzony)
1076 Tlenochlorek węgla (fosgen)
1077 Propylen
1078 Mieszaniny F l, F2 i F3
1079 Dwutlenek siarki
1080 Sześciofluorek siarki
1083 Trójmetyloamina
1086 Chlorek winylu
1087 Eter metylowinylowy (tlenek metylowinylowy)
1088 Acetal (acetal dwuetylowy, dwuetoksy-l,1-etan)
1089 Aldehyd octowy (acetaldehyd)
1090 Aceton (dwumetyloketon)
1092 Akroleina (aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy)
1093 Akrylonitryl
1095 Alkohol skażony (denaturat)
1098 Alkohol allilowy
1100 Chlorek allilu
1104 Octan amylu (ester amylowy kwasu octowego)
1105 Alkohol amylowy III-rz. i inne alkohole amylowe niż III rz.
1114 Benzen
1120 Alkohol n-butylowy (n-butanol)
1121 Alkohol butylowy II-rz. (butanol II-rz.)
1122 Alkohol butylowy III-rz. (butanol III-rz., 2-metylo--2-hydroksypropan, 2-metylopropanol-2)
1123 Octan n-butylu (ester butylowy kwasu octowego)
1124 Octan II-rz. butylu (ester butylowy II-rz. kwasu octowego)
1125 Butyloamina
1126 m-Bromobutany (bromek butylu, bromobutany)
1127 Chlorek n-butylu
1129 Aldehyd masłowy (butanal-1)
1131 Dwusiarczek węgla
1134 Chlorobenzen (monochlorobenzen)
1135 Etylenochlorohydryna (chlorohydryna etylenowa)
1143 Aldehyd krotonowy (krotonaldehyd)
1145 Cykloheksan
1146 Cyklopentan
1147 Dekahydronaftaleny (dekaliny)
1148 Dwuacetonoalkohol (alkohol dwuacetonowy)
1149 Eter dwubutylowy (eter n-butylowy)
1150 1,2-Dwuchloroetylen (dwuchlorek acetylenu)
1154 Dwuetyloamina
1155 Eter etylowy (eter dwuetylowy, eter siarkowy)
1158 Dwuizopropyloamina
1159 Eter dwuizopropylowy
1160 Dwumetyloamina w roztworze wodnym o temperatu­rze zapłonu niższej niż 21 oC 1161 Węglan dwumetylu
1163 1,1-Dwumetylohydrazyna
1165 Dioksan (eter dwuetylenowy)
1170 Alkohol etylowy (etanol)
1172 Octan etoksyetylowy
1173 Octan etylu (ester etylowy kwasu octowego)
1175 Etylobenzen
1180 Maślan n-etylu
1181 Chlorooctan etylu
1182 Chloromrówczan etylu
1184 1,2-Dwuchloroetan
1185 Etylenoimina
1190 Mrówczan etylu
1193 Metyloetyloketon (keton etylometylowy)
1195 Propionian etylu
1199 Furfurol (furfural, aldehyd furfurylowy)
1202 Olej napędowy do silników Diesla (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu ponad 55 do 100oC)
1203 Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 0C)
1210 Farby drukarskie o temperaturze zapłonu niższej niż 21oC oraz o temperaturze zapłonu co najmniej 21oC zawierające do 30% ciał stałych
1212 Alkohol izobutylowy (izobutanol)
1213 Octan izobutylu
1218 Izopren
1219 Alkohol izopropylowy (izopropanol)
1220 Octan izopropylu
1221 Izopropyloamina
1222 Azotan izopropylu
1223 Benzyna ciężka, nafta (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu od 21 do 55oC)
1229 Tlenek mezytylu
1230 Alkohol metylowy (karbinol, metanol, spirytus drzewny)
1231 Octan metylu
1234 Metylal (dwumetoksymetan)
1235 Metyloamina w roztworze (monometyloamina w roztworze)
1238 Chloromrówczan metylu
1239 Chlorodwumetyloeter (eter metylochlorometylowy)
1242 Dwuchlorosilan metylu
1243 Mrówczan metylu (ester metylowy kwasu mrówko wego)
1245 Metyloizobutyloketon
1247 Metakrylan metylu
1248 Propionian metylu
1250 Trójchlorosilan metylu (trójchlorometylosilan)
1251 Metylowinyloketon
1264 Paraldehyd
1265 Izopentan (pentan)
1274 Alkohol propylowy (propanol)
1275 Aldehyd propionowy (propanal)
1276 Octan propylu
1279 Dwuchlorek propylenu (1,2-dwuchloropropan)
1280 Tlenek propylenu
1282 Pirydyna
1292 Krzemian etylu
1294 Toluen (metylobenzen)
1295 Krzemochloroform (trójchlorosilan)
1296 Trójetyloamina
1297 Trójmetyloamina w roztworze
1298 Trójmetylochlorosilan
1299 Terpentyna (benzyna lakowa)
1301 Octan winylu
1303 1,1-Dwuchloroetylen (chlorek winylidenu)
1307 Ksyleny (dwumetylobenzen)
1428 Sód
1495 Chloran sodu stały
1541 Acetonocyjanohydryna (cyjanohydryna acetonu)
1547 Anilina
1553 Kwas arsenowy w roztworze wodnym
1578 Chloronitrobenzeny
1580 Chloropikryna
1591 o-Dwuchlorobenzen
1593 Chlorek metylenu (dwuchlorometan)
1594 Siarczan dwuetylu (siarczan etylu)
1595 Siarczan dwumetylu (siarczan metylu)
1600 Dwunitrotolueny
1603 Bromooctan etylu
1604 Etylenodwuamina
1605 Dwubromoetan (dwubromek etylenu, bromek etylenu)
1613 Cyjanowodór w roztworze wodnym (kwas cyjanowodorowy w roztworze wodnym zawierającym do 20% czystego kwasu)
1648 Acetonitryl (cyjanek metylu)
1649 Alkilaty ołowiu i ich mieszaniny z organicznymi związkami chlorowców (ciecz etylowa, czteroetylek ołowiu, czterometylek ołowiu)
1662 Nitrobenzen
1664 m-Nitrotolueny
1665 Nitroksyleny
1670 Nadchlorometylomerkaptan
1673 Fenylenodwuaminy
1695 Chloroaceton
1702 1,1,2,2-Czterochloroetan
1708 Toluidyny
1709 2,4-Toluenodwuamina (2,4-dwuaminotoluen)
1715 Bezwodnik kwasu octowego
1717 Chlorek acetylu
1727 Dwufluorek amonu w roztworze (fluorek amonowy kwaśny w roztworze)
1730 Pięciochlorek antymonu
1736 Chlorek benzoilu
1738 Chlorek benzylu
1742 Fluorek boru i kwas octowy, zespolone
1744 Brom
1750 Kwasy chlorooctowe ciekłe (kwas dwuchlorooctowy, kwas jednochlorooctowy)
1752 Chlorek chloroacetylu
1754 Kwas chlorosulfonowy
1765 Chlorek dwuchloroacetylu
1775 Kwas fluoroborowy w roztworze wodnym zawierającym do 78% czystego kwasu
1778 Kwas krzemofluorowodorowy
1779 Kwas mrówkowy zawierający co najmniej 70% czystego kwasu
1783 SześciometylenOdwuamina
1788 Bromowodór w roztworze (kwas bromowodorowy w roztworze)
1789 Kwas solny w roztworze (chlorowodór w roztworze)
1790 Kwas fluorowodorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 60%, ale nie więcej niż 85% kwasu fluorowodorowego bezwodnego
1791 Podchlorynu roztwór zawierający ponad 50 g aktyw­nego chloru na litr lub do 50 g aktywnego chloru na litr
1706 Mieszaniny nitrozowe kwasu siarkowego zawierające do 30 lub ponad 30% czystego kwasu azotowego
1802 Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym do 50% czystego kwasu
1808 Trójbromek fosforu
1809 Trójchlorek fosforu
1810 Tlenochlorek fosforu
1814 Ług potasowy (wodorotlenek potasu)
1815 Chlorek propionylu
1818 Czterochlorek krzemu
1819 Glinian sodu w roztworze
1824 Ług sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze)
1828 Dwuchlorek dwusiarki i dwuchlorek dwusiarki stabilizowany
1829 Bezwodnik kwasu siarkowego (trójtlenek siarki)
1830 Kwas siarkowy zawierający do 85% czystego kwasu
1831 Oleum (kwas siarkowy dymiący)
1832 Kwas siarkowy odpadkowy, całkowicie zdenitrowany
1834 Chlorek sulfurylu
1836 Chlorek tionylu
1838 Czterochlorek tytanu
1842 Kwas octowy lodowaty i jego roztwory zawierające ponad 80% czystego kwasu
1846 Czterochlorek węgla (czterochlorometan)
1848 Kwas propionowy
1849 Siarczek sodu w roztworze
1866 Żywice w roztworze, w cieczach zapalnych o temperaturze zapłonu niższej niż 21°C lub o temperaturze zapłonu od 21 do- 100oC z zawartością do 30%) żywicy
1873 Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 50%, ale nie więcej niż 72,5% czystego kwasu
1886 Chlorek benzylidenu
1888 Chloroform (trójchlorometan)
1891 Bromek etylu (bromoetan)
1908 Chloryn sodu w roztworze
1915 Cykloheksanon
1916 2,2-Dwuchloroetyloeter (eter dwuchloroetylowy)
1917 Akrylan etylu
1918 Kumen (izopropylobenzen)
1919 Akrylan metylu
1921 Propylenoimina
1935 Cyjanki nieorganiczne w roztworach
1951 Argon (schłodzony)
1958 Dwuchloroczterofluoroetan (R 114)
1959 1,1-Dwufluoroetylen (R 1132a)
1962 Etylen
1963 Hel ciekły (schłodzony)
1965 Mieszaniny węglowodorów (gazy skroplone), miesza­niny A, AO, Al, B i C
1969 Izobutan
1972 Gaz ziemny (metan) schłodzony
1973 Mieszanina gazów R 502
1974 Bromochlorodwufluorometan (chlorodwufluorobromometan) (R 12 B1)
1977 Azot (schłodzony)
1978 Propan
1984 Trójfiuorometan (R 23) (fluoroform)
1987 Alkohole ciekłe nie trujące, czyste lub w mieszaninach (alkohol 2-etylobutylowy, alkohol 2-etyloheksylowy, heptanole, heksanole, oktanole)
1989 Aldehyd heptylowy (heptanal)
1990 Benzaldehyd (aldehyd benzoesowy)
1991 Chloropren (chlorobutadien)
2014 Nadtlenek wodoru w roztworze wodnym zawierającym ponad 6%, ale nie więcej niż 60% nadtlenku wodoru (roztwór nadtlenku wodoru)
2015 Nadtlenek wodoru stabilizowany i w roztworze wodnym zawierającym ponad 60% nadtlenku wodoru stabilizowanego
2019 Chloroaniliny ciekłe
2021 Dwuchlorofenole (o-chlorofenol)
2022 Kwas krezolowy
2023 Epichlorohydryna
2029 Hydrazyna w roztworach wodnych zawierających ponad 64% ale nie więcej niż 72% hydrazyny
2030 Hydrazyna w roztworze wodnym zawierającym nie więcej niż 64% hydrazyny
2031 Kwas azotowy zawierający ponad 55%, ale nie więcej niż 70% czystego kwasu
2032 Kwas azotowy zawierający ponad 70% czystego kwasu
2045 Aldehyd izomasłowy
2047 Dwuchloropropen
2048 Dwucyklopentadien techniczny
2849 Dwuetylobenzen
2050 Dwuizobutyleny
2053 Metyloizobutylokarbinol (alkohol metyloamylowy)
2055 Styren (winylobenzen)
2056 Czterowodorofuran (tetrahydrofuran)
2057 Propylenu trimer (trój propylen)
2073 Amoniak rozpuszczony w wodzie z zawartością ponad 35%, ale nie większą niż 50% amoniaku
2074 Akryloamid w roztworze
2075 Aldehyd trójchlorooctowy (ćhloral bezwodny)
2076 Krezole
2078 2,4-Toluenodwuizocyjanian (2-4-dwuizocyjanianotoluen)
2116 Wodoronadtlenek kumenu zawierający do 95% nadtlenku
2125 Wodoronadtlenek p-mentanu zawierający do 95% nadtlenku
2162 Wodoronadtlenek pinanu zawierający do 95% nadtlenku
2171 Wodoronadtlenek dwuizopropylobenzenu
2187 Dwutlenek węgla ciekły (schłodzony)
2205 Adyponitryl (nitryl kwasu adypinówego)
2219 Eter alliloglicydowy
2222 Anizol (metoksybenzen)
2226 Chlorek benzylidynu (fenylochloroform)
2227 Metakrylan butylu
2233 p-Chloro-o-anizydyna
2238 Chlorotolueny (o-, m-, p-)
2243 Octan cykloheksylu
2245 Cyklopentanon
2248 Dwu (n-butylo) amina
2251 Dwucykloheptadien
2253 N.N-Dwumetyloanilina
2256 Cykloheksen
2257 Potas
2258 Propylenodwuamina (1,2-dwuaminopropan)
2259 Trójetylenoczteroamina
2260 Trójpropyloamina
2261 Ksylenole (dwumetylófenole)
2264 N.N-Dwumetylocykloheksyloamina
2269 Dwupropylenotrójamina
2270 Etyloamina w roztworze 50 do 70%
2271 Etyloamyloketon
2272 N-Etyloanilina
2276 2-Etyloheksyloamina
2277 Metakrylan etylu
2279 Sześciochlorobutadien
2283 Metakrylan izobutylu
2284 Nitryl kwasu izomasłowego
2295 Chlorooctan metylu
2296 Metylocykloheksan
2297 Metylocykloheksanon
2298 Metylocyklopentan
2299 Dwuchlorooctan metylu
2300 2-Metylo-5-etylopirydyna
2301 2-Metylofuran
2303 a-Metylostyren (2-fenylopropen)
2304 Naftalen w stanie stopionym
2308 Kwas nitrozylosiarkowy w roztworze siarkowym
2311 Fenetydyny (etoksyaniliny)
2312 Fenol stopiony
2319 Olejek terpentynowy (terpentyna oczyszczona)
2321 Trójchlorobenzeny ciekłe
2324 Trójizobutylen
2325 1,3,5-Trójmetylobenzen (mezytylen)
2334 Alliloamina
2348 Akrylan n-butylu
2353 Chlorek kwasu masłowego (chlorek butyrylu)
2356 Chlorek izopropylu (2-chloropropan)
2357 Cykloheksyloamina
2361 Dwuizobutyloamina
2363 Merkaptan etylowy
2364 n-Propylobenzen
2366 Węglan dwuetylu
2367 Aldehyd ot-metylowalerianówy
2381 Dwusiarczek dwumetylu
2386 1-Etylopiperydyna
2387 Fluorobenzen
2388 Fluorotolueny
2412 Czterowodorotiofen (tetrahydrotipfen)
2416 Boran trójmetylu
2426 Azotan amonu, gorący stężony roztwór wodny
2427 Chloran potasu w roztworze
2428 Chloran sodu w roztworze
2429 Chloran wapnia w roztworze
2430 Alkilofenole
2431 o-Anizydyna (o-metoksyanilina)
2432 N,N-Dwuetyloanilina (N,N-dwuetylofenyloamina)
2433 Chloronitrotolueny
2438 Chlorek piwaloilu (chlorek kwasu trójmetylooctowego)
2442 Chlorek trójchloroacetylu
2443 Tlenotrójchlorek wanadu w roztworze
2446 m-Nitrokrezole
2447 Fosfor biały stopiony
2448 Siarka w stanie stopionym
2483 Izocyjanian izopropylu
2484 Izocyjanian III-rz. butylu
2485 Izocyjanian n-butylu
2486 Izocyjanian izobutylu
2512 Aminofenole
2513 Bromek bromoacetylu
2514 Bromobenzen (bromek fenylu)
2515 Bromoform
2516 Czterobromek węgla
2517 1,1,1-Chlorodwufluoroetan (R 142b)
2520 Cyklooktadien
2521 Dwuketen
2522 Metakrylan dwumetyloaminoetylu
2524 orto-Mrówczan. etylu
2525 Szczawian etylu
2527 Akrylan izobutylu
2528 Izomaślan izobutylu
2530 Bezwodnik kwasu izomasłowego
2533 Trójchlorooctan metylu
2535 Metylomorfolina
2536 Metyloczterowodorofuran
2539 Aldehyd oktylowy (oktanal)
2542 Trójbutyloamina
2584 Kwasy alkilosultonowe lub arylosultonowe zawierające ponad 3% wolnego kwasu siarkowego
2608 Nitropropany (mononitropropany)
2643 Bromooctan metylu
2661 Sześciochloroaceton
2664 Bromek metylenu (dwubromometan)
2669 Chlorokrezole
2688 l-Chloro-3-bromopropan
2730 Nitroanizole
2739 Bezwodnik kwasu masłowego
2747 Chloromrówczan III-rz. butylocykloheksylu
2748 Chloromrówczan 2-heksyloetylu
2758 Pestycydy na bazie karbaminianu (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32oC
2762 Pestycydy organiczne zawierające chlor (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32oC