BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w SOSNOWCU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

Zadania Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego

09.09.2016

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego należy w szczególności:

W zakresie spraw dotyczących kwatermistrzostwa:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;
4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej;
7) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;
10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, zawinionych przez pracowników tutejszej komendy i podległych JRG;
11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych, neutralizatorów oraz ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
13) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku Komendy Miejskiej oraz majątku użyczonego z KW PSP oraz innych instytucji;
14) prowadzenie ksiąg inwentarzowych Komendy Miejskiej środków trwałych
      i pozostałych środków trwałych;
15) obsługa proceduralna zamówień publicznych związanych z zakupami usług, materiałów i sprzętu oraz koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem materiałów i projektów do postępowania w zakresie zamówień publicznych;
16) przygotowywanie projektów umów związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane;
17) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów związanych z eksploatacją obiektu Komendy Miejskiej.

W zakresie spraw dotyczących techniki:

1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
3) obsługa transportowa Komendy Miejskiej;
4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
6) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych;
7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.