BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w SOSNOWCU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

Zadania Samodzielengo Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych

09.09.2016

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

W zakresie spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrona fizyczna;
2) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
3) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencyjna, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
6) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Komendy Miejskiej w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających zleconych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu;
8) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych w Komendzie Miejskiej na zasadach określonych w przepisach dotyczących jej organizacji i funkcjonowania;
9) prowadzenie spraw pieczęci i stempli Komendy Miejskiej.
Pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

W zakresie spraw dotyczących obronności:

1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Miejskiej;
2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.

W zakresie spraw dotyczących archiwizacji:

1) prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

W zakresie spraw dotyczących ochrony danych osobowych:

1) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, poprzez stosowania odpowiednich do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych;
2) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem oraz stosowaniem Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, stosowanymi do przetwarzania  danych osobowych;
3) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
4) sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, w tym:
a) kontrolowanie pracowników i innych osób upoważnionych w zakresie wykonywania przez nich obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych,
b) kontrolowanie obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej, pod względem przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych,
c) kontrolowanie sprzętu i oprogramowania stosowanego do przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z przepisami prawa.