BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w SOSNOWCU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

Zadania Wydziału Operacyjnego

09.09.2016

Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

W zakresie spraw dotyczących problematyki operacyjnej:

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekazywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
6) analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
16) realizowanie zadań związanych z systemami monitoringu pożarowego w zakresie technicznym i teleinformatycznym oraz nadzór nad szkoleniami z obsługi urządzeń systemów monitoringu pożarowego;
17) bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

W zakresie spraw dotyczących szkolenia:

1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze miasta;
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa oraz dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
5) gromadzenie i udostępnianie literatury fachowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie spraw dotyczących łączności:

1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej;
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowaniavw obszary chronione;
3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej;
6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej;
7) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik łączności;
8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

W zakresie spraw dotyczących Informatyki:

1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
5) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej;
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10) utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Miejskiej systemów teleinformatycznych;
11) obsługa teleinformatyczna strony internetowej Komendy Miejskiej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz poczty elektronicznej;
12) współpracowanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w procesie opracowania i utrzymania polityki bezpieczeństwa, w zakresie zagadnień teleinformatycznych;
13) dostosowywanie systemów teleinformatycznych do wymogów prawa oraz wdrażanie systemów i rozwiązań wymaganym prawem polskim.